Vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for Brødeskov Idrætsforening – vedtaget den 30.05.2022.


Foreningens navn er BRØDESKOV IDRÆTSFORENING med hjemsted i Hillerød kommune.


Foreningen er stiftet den 14.11.1963.


§1
Formål
Foreningens formål er at danne rammerne for at alle unge og voksne kan deltage i idrætslige
aktiviteter og at sikre et kammeratligt trivselsmiljø til glæde for aktive, medlemmer og besøgende.

§2
Organisation
Brødeskov Idrætsforening organiseres som en forening, der selv eller ved associerede foreninger
eller grupper tilbyder et alsidigt idrætstilbud.

§3
Medlemskab
Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Kun medlemmer er spilleberettigede på
klubbens hold.
Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer.
Indmeldelse er bindende i mindst 3 måneder, idet dog den første måned betragtes som prøvetid.
Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun
accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
Som associeret medlem kan optages foreninger eller grupper, der tilslutter sig Brødeskov
Idrætsforenings formål, og som ønsker at udøve sine aktiviteter i sammenhæng med Brødeskov
Idrætsforening. Sådanne foreninger eller grupper henvender sig til bestyrelsen om de nærmere
vilkår for medlemskabet.

§4
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og den er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, jævnfør dog §13.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. april til 31. maj.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, og på klubbens
hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt 50 medlemmer skriftligt fremsætter ønske
derom, eller såfremt bestyrelsen finder det påkrævet.
Forslag til behandling på en generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage forinden.
Personer, der ikke er medlemmer af foreningen, må ikke deltage i generalforsamlingen.
Associerede medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemmer har stemmeret, når de er fyldt 15 år, og har indbetalt kontingent.
Kun aktive eller passive medlemmer har stemmeret.
Alle stemmer skal afgives personligt.

 

§5
Generalforsamlingens valg og dagsorden
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af:
1 formand og 3 til 15 andre bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleant til bestyrelsen samt 1 revisor
og 1 revisorsuppleant.
Formanden vælges for 1 år ad gangen.
Alle øvrige valg gælder for 2 år ad gangen. (3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og
1 revisor afgår hvert år), bortset fra revisorsuppleanten, der vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal være:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 1 formand
8. Valg af 3-15 andre bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

§6
Medlemsmøder
Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøde, når det skønnes hensigtsmæssigt, for at diskutere
forslag, ideer eller problemer i de forskellige sportsgrene.

§7
Udvalg
Foreningens bestyrelse vælger et seniorudvalg og et ungdomsudvalg og kan herudover nedsætte
de udvalg, der skønnes hensigtsmæssige.
Udvalgenes arbejdsvilkår og kompetence aftales mellem udvalgene og bestyrelsen.

§8
Tillidsposter
Valg til foreningens tillidsposter kan kun foretages blandt foreningens medlemmer, der er fyldt 15
år, idet dog formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

§9
Bestyrelsesmøder og tegningsret
Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden senest 3 dage før mødets afholdelse.
Sekretæren udarbejder og arkiverer referater fra møderne.
Kassereren fører regnskabet og forestår ind- og udbetalinger. Kassereren drager omsorg for, at
foreningens kontante midler snarest muligt indsættes i en bank eller sparekasse.
Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til
stede.
Foreningen tegnes af formanden.
Til intern kontrol/brug i foreningen, skal alle betalinger på over 20.000 kr. godkendes af kassereren.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§10
Kontingent
Kontingent for aktive medlemmer opkræves på den måde, bestyrelsen finder mest praktisk.
Kontingent for passive medlemmer opkræves på den måde, bestyrelsen finder mest praktisk.

§11
Restancer
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald, fremsendes rykkerskrivelse.

§12
Eksklusion og karantæne
Overtrædelse af foreningens vedtægter samt utilbørlig og usportslig optræden, såvel inden- som
udenfor foreningens rammer, som vil skade foreningens navn og rygte, medfører foreløbig
eksklusion eller karantæne. Bestyrelsen giver skriftlig meddelelse til medlemmet om bestyrelsens
beslutning. Medlemmet har dog ret til på det førstkommende bestyrelsesmøde, respektive
førstkommende generalforsamling, at stå frem og forsvare sin sag.
Kontingentrestance kan medføre foreløbig eksklusion eller karantæne.

§13
Ændringer af vedtægter
Vedtægterne kan kun ændres efter forslag herom, og såfremt 3/4 af de på den ordinære
generalforsamling mødte medlemmer stemmer for forandringen.
Hvis der til en generalforsamling er stillet forslag om ophævelse af foreningen, og der ikke er mødt
mindst 3/4 af foreningens medlemmer, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling ca.
14 dage senere, og denne regnes da for beslutningsdygtig med 3/4 flertal uden hensyn til det
mødte antal medlemmer.
Alle andre spørgsmål inden for foreningen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.


§14
Ophør
I tilfælde af foreningens ophør skal den siddende bestyrelse nedsætte et udvalg af ansvarlige
personer til at forvalte foreningens midler og ejendele, til der senere dannes en ny idrætsforening.