Idrætsforeningen - Generalforsamling

 

Beretning fra formanden for 2012 og planer for fremtidig virksomhed

Livet i Brødeskov IF er som livet i en skov. Vi har skoven om vinteren med sne og tavshed, og kun den usete aktivitet, der forbereder forårets komme. Vi har skoven om foråret, der friskt springer ud med nye blade, græs og nye yngste fodboldhold. Vi har sommeren med mange kampe, sejre og nederlag, og vi har efterårets forberedelser til afslutningen på dette år og begyndelsen til det næste år.

Det er derfor meget passende, at Brødeskov IF har et træ som logo for foreningen. Om det er et bøgetræ, et egetræ, et frugttræ eller et helt andet er ikke så vigtigt. Central er, at dette står for foreningens mangeårige virke og som symbol på, at det ikke kun er et træ, men faktisk repræsenterer hele skovens mangfoldighed, hvor træerne vokser op, hvor nye træer kommer til, og hvor nogle træer visner og går ud, men hvor helheden består og forandres.

Dette lille forsøg på en mere poetisk tilgang til årets beretning, tager sit udgangspunkt i, at Brødeskov Idrætsforening i år har 50 års jubilæum. Hvis vi lægger forgængerne for BIF, Nr. Herlev IF og Hammersholt IF til er den samlede fortid i alt 80 år, og det er da en anseelig alder, hvor også skovdimensionen kan komme ind.

Jubilæumsåret er ikke planlagt endnu, men den kommende bestyrelse forventes at stable et arrangement op for festligholdelsen af året. Der vil komme meddelelse ud om dette på et senere tidspunkt.

Brødeskov IF´s strategiske vision om hele familiens klub, som i dag danner rammen for en række af sportslige og sociale oplevelser for klubbens spillere og frivillige indebærer pt

  • Medlemsinddragelse for udviklingen af indholdet i Hele familiens klub
  • Uddannede trænere
  • Aktive forældre
  • Fodbold på alle alderstrin

Det er bestyrelsens vurdering, at visionen fungerer, hvor vi bl.a. ser morfodbold, grand old veteraner, veteraner, kvindeseniorhold som seniorhold for mænd ligesom drenge og piger helt ned til 5 år kan deltage i løjerne på grønsværen.

Også vores opgradering af trænersiden ser lyst hvor alle trænere på 11-mands høj har eller er i gang med en træneruddannelse. Det er jo ikke så dårligt og giver en lys horisont for den fodboldmæssige udvikling i de kommende år.

Den kommende bestyrelse vil tage fat i visionen for at vurdere, om der er brug for at justere eller supplere foreningens vision.

Et centralt element for en fodboldforening er, at der er en fodboldbane at spille på. I Brødeskov har vi 2 baner, men klubbens succes gør, at græskapaciteten er en stor flaskehals for afviklingen af træning og kampe.

Som beskrevet i beretningen for 2011 fik vi en aftale i stand med Hillerød kommune om, at vi selv finansierer en ny fodboldbane. De tre foreninger omkring anlægget er Brødeskov Idrætsforening, BIF´s Venner og Foreningen Brødeskovhallen har alle bidraget økonomisk for at vi kunne samle den nødvendige million sammen til den første bane. BIF lagde selv 300.000, Brødeskovhallen har lagt 500.000 kr og Vennerne har lagt resten af, hvad der er nødvendigt. Vi havde en forestilling om, at når vi selv lagde pengene til den første bane, så ville det være muligt, gennem diverse fonde, at samle endnu pengene sammen til endnu en bane.

Det sidste har vist sig ikke at holde, så vi har på nuværende tidspunkt kun en bane under forberedelse, men den er nu tæt på, at være færdig fra entreprenørens side. Den skal så kunne være spilleklar ved sommeren 2014, hvilket er et år senere end vi oprindeligt havde tænkt.

I sommeren 2012 blev vi ringet op af arkæologen fra Folkemuseet i Hillerød, der kunne oplyse, at han havde set projektet omtalt i aviserne, og at han ville gøre opmærksom på, at der først skulle foretages arkæologisk vurdering af området.

Arkæologerne har så brugt ca. 400.000 kr. på, at gennemføre deres arkæologiske undersøgelser, og det viste sig, at der faktisk har været en bebyggelse her på stedet for måske 2.000 år siden. Nærmere om deres fund kan man finde på museets hjemmeside om Brødeskov udgravningen.

Det ser ud til, at Hillerød kommune og Kulturstyrelsen har delt omkostningen i forholdet 3 til 1.

De arkæologiske udskejelser forsinkede vores projekt på grund af vinteren, hvilket tidsmæssigt har forsinket det samlede projekt med knapt 1 år.

En stor hjælp for projektet har været Richard Beck, der særligt udformede udbudsmaterialet, men også fulgt projektet tæt. En stor tak til Richard for hans indsats.

Også Bo Christiansen og Svend Beeck har bidraget med klar fremadrettet rådgivning, når vi er løbet ind i vanskeligheder undervejs, det skal de også have stor tak for. På nuværende tidspunkt kan jeg kun se frem til, at der skal sås græs, vandes, gødes og slås græs, hvorefter banen skal ligge og hvile indtil næste sommer.

Desværre har vi undervejs i projektet måttet foretage en barbering af projektet for at få de økonomiske ender til at mødes. Der vil der for i de næste år være behov for en særlig indsats for at skaffe midler til etablering af hegn rund om banen. Projektet forventes at ville koste omkring 250.000 kr. Finansieringen vil blive ansøgt hos kommunen, men vi vil også forsøge at finde hel eller delvis finansiering gennem fonde.

Der er valg til kommunalbestyrelsen i efteråret 2013. Bestyrelsen har sammen med Vennerne og Halforeningen holdt møde med vores lokale politikere for at finde fælles fodslag mellem dem og os om de prioriteringer vi alle arbejder på.

Vi fremlage vores strukturelle problemer for dem, som består i

  • Manglende fodboldarealer
  • Manglende omklædningsrum
  • Manglende indendørs vinter faciliteter (idrætshal)
  • Manglende kunststofbaner

Samtalen mundede ud i enighed om, at vi sammen med skolebestyrelsen skulle arbejde for at få etableret en hal, der skal indeholde idrætshal, omklædning og badefaciliteter.

Vi har haft møde med repræsentanter for Skolebestyrelsen om en fælles indsats, der skal starte i foråret og munde ud i etableringen af en idrætshal i løbet af få år.

For så vidt angår det sidste punkt om kunststofbaner, må vi nok erkende at det ikke bliver lige nu, at der kommer en sådan, med mindre vi selv finde finansiereingen. Det er der ikke nogen planer om at lægge mange kræfter i lige nu.

Brødeskov Idrætsforening lægger hvert år mange kræfter i at udvikle den fælles klubånd hos vores unge medlemmer. Det har en god virkning i hverdagen, og det har stor betydning for, at de unge bliver i klubben i flere år, ligesom det giver de unge mange store oplevelser både på grønsværen men også oplevelser med kammeratskab og fælles oplevelser.

Den mest markante årlige aktivitet er ungdomsturen til et sted i Danmark, hvor der kan spilles i pinsen. Det er naturligvis ikke et must, at det skal foregår i pinsen, men det er et kriterium, at der skal kunne spilles fodbold både i drenge- som i pigerækkerne.

Derfor har hele vores ungdomsafdeling de sidste mange år draget til Kalundborg i pinsen, hvor der er en stor og fornuftig turnering, hvor vi også kan være med.

Det gjorde vi også i år. Med høj sol, store forventninger og i en bus lejet til formålet og betalt gennem Vennerne drog vores spillere, trænere og holdledere af sted. Turen til Kalundborg er ikke længere end at også en del forældre kører turen for en dag eller to at følge de unges anstrengelser for at få bolden i mål. Også forældredeltagelsen ser bestyrelsen som heldigt, idet forældrene også denne vej kan se, hvilket enormt frivilligt arbejde, der lægges også på en sådan tur.

Det er ubetaleligt bagefter at høre fra flere af de unge, at det var en dejlig tur, hvor det fodboldmæssige var gået hånd i hånd med gode oplevelser med nye bekendtskaber og styrkelse af klubtilhørsforholdet.

Kenneth Andersen der står som den utrættelige ungdomsformand, var også i hopla forud for turen, og havde høje forventninger til holdenes indsats. Tak til Kenneth, Vennerne og alle trænere og holdledere som har gjort turen mulig.

I mange år har vi gennemført fodboldskole i Brødeskov. Det indebærer, at de allerfleste af vores egne, men også spillere fra andre klubber eller klubløse, kommer til Brødeskov for lære nye ting om fodboldens finesser. Pigerne og drengene bliver inddelt efter alder og får tildelt en træner og trænerassistent. En uge går så løs med træning mad og fællesskab.

Lasse Wilhelm har været vores utrættelige skoleleder i flere år i sommerferien, og det har bl.a. medført, at skolen har kørt upåklageligt og til alles tilfredshed, hvor Lasse sammen med DGI årligt har givet skolen en lille forbedring og ny fokus på andre detaljer end tidligere. Tak til Lasse for en stor indsats.

Men en fodboldskole kan ikke stå alene. Vores Charlotte Chammon har været aktiv for at organisere, at vi i mange år har haft fælles varm mad til frokost samt boller og frugt i løbet af dagen. Charlotte og de mange forældre, der har bidraget til dette, skal have stor tak for den nyskabelse, det var for et nogle år siden at få fælles frokost.

Der vil i det kommende år være efterlysning af nye kræfter til denne vigtige funktion.

En ting er at høre om fodbold hos vennerne og klassekammeraterne. Men en anden ting er ved selvsyn og fodbold at afprøve græsset i BIF. Derfor har brødrene Kenneth ved hjælp af de lidt ældre piger igennem flere år gennemført et særligt arrangement, den såkaldte ”Pigeraketten”.

Her kommer mange nye særligt piger fra 1. og 2. klasse, hvor der er etableret aktiviteter i flere aktivitetsområder. Det er også succes når vi kan få endnu flere spillere til at være trygge ved vores klub.

Det er ikke kun de unge spillere, der har vores opmærksomhed. Også de lidt ældre, nemlig de ældste drenge og piger har fornøjelsen af, hvert andet år at tage på en træningstur til udlandet for i en uge at spille fodbold under andre omgivelser end de daglige i Danmark. Vi har tidligere været i Italien i sommerferien, men i år er turneringen i efterårsferien, hvor Kenneth & Kenneth endnu en gang vil gennemgå den strabadserende bustur for at få alle holdene af sted på betryggende vis. Betalingen for turen foregår ved dels forældrebetaling og dels betaling af bussen gennem Vennerne.

Det skal ikke glemmes, at Vennerne hvert år lægger mange penge i BIF´s aktiviteter, og at Vennerne hvert år skal bruge mange frivillige for de indtægtsskabende aktiviteter, det være sig Garden Living arrangementet i begyndelsen af august og ikke mindst Kræmmermarkedet i begyndelsen af september. Stor tak til Vennerne for bidragene og for, at gøre dette muligt at sikre den fornødne indtjening.

Det er ikke kun BIF og Vennerne, der gør brug af vores faciliteter. Også Foreningen Brødeskovhallen har igennem flere år arrangeret et årligt loppemarked. Det er overordentligt velbesøgt, og kvaliteten af varerne er blevet ganske høj sammenlignet med andre loppemarkeder i det nordsjællandske. Hallen har haft rekordomsætning hvert år, og Hallen har bl.a. ved overskuddet været i stand til at lægge ½ mio til idrætsforeningens nye fodboldbane.

Vi har nu i 5-6 år haft Jørgen B Olsen som træner for vores seniorhold. Ham har vi været meget glade for. Bestyrelsen har imidlertid haft den opfattelse, at man ikke skal have den samme træner for længe, men at der skal ske noget udvikling for spillerne. Vores holdspillere har også været glade for Jørgen, og har Jørgen lyst og savner Brødeskov kan vi sikkert finde en spændende niche, hvor Jørgen kan udfolde sin energi,

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til bidraget til Brødeskov.

I 2011-12 fik vi en ny hjemmeside. Vores seniorhold har udviklet en ny facebook Brødeskovside, som vil være et supplement til vores hjemmeside. Der vil på et tidspunkt lægges oplysninger herom ud på vores hejmmeside.

Der er nok at tage fat på, opgaverne ligger og venter på ihærdige sjæle, der vil tage dem til sig og prøve at løse dem med hjælp fra bestyrelsen og andre i foreningen. Vi skal især i det kommende år fokusere på udviklingen af vores kommunikation udadtil og indadtil, ligesom vores sponsor aktivitet trænger til en opstramning.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle fremmødte. Det er vigtigt, at generalforsamlingen gennem kommentarer og forslag på det formelle eller uformelle plan er med til, at drive udviklingen af Brødeskov Idrætsforening.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Ole Hansen og Lasse Vilhelm. Niels- Ole har i mange år sikret, at forholdene for de voksne i klubben har været bedst muligt. Lasse er fortsat leder af vores fodboldskole.

De har begge nydt stor anseelse i bestyrelsen.