Vennerne - Vedtægter

 

Love for

Brødeskov Idrætsforenings Venner

 

1.

Foreningens navn er Brødeskov Idrætsforenings Venner.

Foreningens hjemsted er, i Nr. Herlev, Hillerød kommune.

 

2.

Som medlemmer kan optages alle med interesse for idrættens fremme.

 

3.

Foreningens formål er, at yde støtte til Brødeskov Idrætsforening såvel økonomisk som praktisk – herunder drift af klubhus.

 

4.

Foreningens økonomi baseres på det årlige kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling samt gennem diverse aktiviteter.

 

5.

Foreningen ledes, og dens midler administreres af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, således at formanden vælges særskilt hvert år og de 4-9 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen således at der afgår 2-5 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle disse vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

6.

Foreningens pengemidler skal, anbringes i et af byens pengeinstitutter og kan hæves af formand og kasserere hver for sig . Foreningens kontante midler må aldrig overstige kr. 2.000,00.

 

7.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst 8 dages varsel  ved opslag i klubhuset samt på foreningens hjemmeside.

 

8.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når 25 medlemmer skriftligt forlanger det.

 

9.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

10.

Generalforsamling skal afholdes i Hillerød kommune. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Såfremt blot 1 medlem ønsker det, skal stemmeafgivning dog foretages skriftligt. Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme på en generalforsamling. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel majoritet. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Til vedtagelse af nye love eller ændringer i de bestående kræves dog at mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.

 

11.

Dagsordnen på generalforsamlingen skal være:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af revisorer samt suppleant.

10. Eventuelt.

 

12.

Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne generalforsamling kan foreningen nedlægges, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler Brødeskov Idrætsforening.

 

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den. 29.03.2012